Nicole Laurent, LMHC


Խնդրում եմ նշեք, թե որտեղից եք կապվում ինձ հետ: Ես ներկայումս աշխատում եմ մարդկանց հետ ԱՄՆ-ից և Կանադայից և այլ երկրներից, քանի որ ժամային գոտիները և լեզվական խոչընդոտները թույլ են տալիս որպես մանկավարժ և խորհրդատու: